> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
???i Trung Qu??c gia?nh 3 huy ch??ng va?ng ta?i Gia?i Nh?y c?u Chau A?
 M?i nh?t:2019-09-09 17:48:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: Gia?i Nh?y c?u Chau A? la?n th?? 8 ?a? diê?n ra ta?i Thu? ?? Cu-a-la L?m-p?, Ma-lai-xi-a t?? nga?y 6-8/9, va?n ???ng viên Trung Qu??c t??ng c??ng gia?nh 3 ta?m huy ch??ng va?ng.

Gia?i Nh?y c?u Chau A? la?n na?y cu?ng la? m??t trong nh??ng gia?i thi ?a?u da?nh ve? tham gia Thê? va?n h??i mu?a he? T?-ky-? 2020, 3 va?n ???ng viên Trung Qu??c thê? hiê?n xua?t s??c, gia?nh huy ch??ng va?ng ca?c n?i dung 10m c?u c??ng ??i nam, 10m c?u c??ng ??i nam n? cu?ng nh? gia?i ???ng ???i, h?n n??a ?iê?m thi cu?a m??i n??i dung ?ê?u ???ng ?a?u.

Trong n??i dung ca? nhan, va?n ???ng viên Trung Qu??c gia?nh 2 huy ch??ng ba?c, huy ch??ng va?ng thu??c vê? va?n ???ng viên Xin-ga-po.

Trong ca?c n??i dung thi ?a?u kha?c, va?n ???ng viên n???c chu? nha? Ma-lai-xi-a thê? hiê?n xua?t s??c, gia?nh huy ch??ng va?ng trong ca?c n??i dung c?u m?m 1m ??n nam, ??n n??, c?u m?m 3 mét ??n n??, ??i nam, ??i n?? cu?ng nh? n??i dung c?u m?m 3 mét ??i nam n?. Va?n ???ng viên Nha?t Ba?n gia?nh huy ch??ng va?ng n??i dung c?u m?m 3 mét ??n nam.

美景之屋2开放的 ,曰本全黄一级试看片1分钟